Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno

Jediný akcionář společnosti

RANKENEN a.s.

Sídlo: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
IČO: 28229681

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5688 (dále jen „Společnost“)

rozhodl v působnosti valné hromady dne 24. 10.2016 o přeměně všech listinných akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie a stanovil lhůtu pro odevzdání listinných akcií akcionáři Společnosti v délce 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Současně s odevzdáním listinných akcií Společnosti je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na který mají být zaevidovány zaknihované akcie a specifikaci obchodníka – účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Vedle zveřejnění v Obchodním věstníku bude rozhodnutí uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a zasláno akcionářům na adresu podle seznamu akcionářů.

Správní rada vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání emitovaných listinných akcií ve stanovené lhůtě společnosti.

Správní rada společnosti

RANKENEN a.s.